REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPÓŁKĘ

Drukarnia Offsetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

z siedzibą w Markach, z dnia 14 lutego 2017r.

I. Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 1. Cena – określone w Umowie aktualne na dzień jej zawarcia całkowite wynagrodzenie Drukarni z tytułu wykonania Umowy. Cena jest ceną netto, do której doliczany jest stosowny podatek VAT.
 2. Drukarnia – spółka Hera Drukarnia Offsetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Markach, ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr w rejestrze przedsiębiorców 617668, NIP: 1130450848, zwana dalej „Drukarnią”,
 3. KCustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);
 4. Klient – podmiot nie będący konsumentem, który zawiera z Drukarnią Umowę;
 5. Oferta – skierowana do Klienta w jakiejkolwiek formie, w szczególności za pośrednictwem maila, propozycja zawarcia Umowy określająca jej istotne postanowienia.
 6. Produkty – rzecz lub rzeczy oferowane przez Drukarnię;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Ustawa o Prawie Autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 9. Strony – Drukarnia i Klient;
 10. Umowa lub Umowy – umowa zawarta pomiędzy Drukarnią i Klientem, której przedmiotem są Produkty lub Usługi.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszelkich Umów zawieranych przez Drukarnię, z zastrzeżeniem punktu 2.2 poniżej.
 2. Regulaminu nie stosuje się do jakichkolwiek umów zawieranych przez Drukarnię z konsumentem w rozumieniu art. 221
 3. Regulamin stosuje się także do Umów zawieranych z Klientami, z którymi zawarto uprzednio odrębne pisemne umowy ramowe, jeśli umowy takie wygasły, ale Klient nadal składa zamówienia w Drukarni.

 

III. Zawarcie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili gdy:
  1. Klient przyjmie – bez zmian i uzupełnień – Ofertę Drukarni w sposób wyraźny lub dorozumiany, w szczególność poprzez wpłatę części Ceny.
  2. Drukarnia wyraźnie przyjmie ofertę Klienta stanowiącą zmianę lub uzupełnienie Oferty pierwotnej.
  3. Strony po negocjacjach w formie pisemnej ustalą wspólnie jej istotne postanowienia, przy czym Drukarnia uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia.
 1. W ramach Umowy Drukarnia zobowiązany jest wyłącznie do świadczeń wyraźnie w niej określonych.
 2. Drukarnia zastrzega, iż przekazywane Klientowi przed zawarciem Umowy lub w trakcie jej realizacji nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą stanowią tajemnicę Drukarni, a ich przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie bez zgody Drukarnia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Równocześnie Drukarnia wskazuje, iż przekazywane Klientowi przed zawarciem Umowy lub w trakcie jej realizacji koncepcje technologiczne oraz innego rodzaju utwory w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskich podlegają ochronie prawnej.

 

IV. Terminy realizacji Umowy

 1. Termin realizacji określony w Umowie jest to termin przewidywanego wykonania Umowy przez Drukarnię, chyba że w treści Umowy jednoznacznie ustalono inaczej.
 2. Żadne terminy określone w Umowie nie biegną przeciwko Drukarni:
  1. przed otrzymaniem zaliczki na poczet Umowy,
  2. przed otrzymaniem przez Drukarnię wymaganych informacji, w tym plików, niezbędnych do rozpoczęcia wytwarzania Produktów,
  3. jeżeli Klient jest dłużnikiem Drukani z jakiegokolwiek tytułu.
 3. W przypadku, gdy Klient opóźni się ze spełnieniem którego ze świadczeń wzajemnych, w szczególności z zapłatą Ceny, Drukarnia uprawniona będzie na nowo określić terminy realizacji.
 4. Jeżeli termin realizacji został określony w sposób wiążący, a Drukarnia opóźnia się z wykonaniem Umowy, Klient może wezwać Drukarnię na piśmie do jej wykonania wyznaczając w tym celu ostateczny, dodatkowy termin, po po bezskutecznym upływie tego termin, Klient uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w części objętej opóźnieniem.

 

V. Realizacja zamówień

 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Umowa obejmuje wykonanie Produktów według dostarczonego przez Klienta wzoru.
 2. Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem Umowy, Drukarnia może przed przystąpieniem do realizacji Umowy wykonać na koszt Klienta wydruk próbny lub próbny produkt i zarządać ich zatwierdzenia przez Klienta. Produkty wykonane według zatwierdzonego wzoru uważa się za wykonane prawidłowo.
 3. Jeżeli Produkty mają być wykonane z materiałów dostarczonych przez Klienta, Drukania nie ma obowiązku ich zbadania, ani nie odpowiada za ich jakość.
 4. Jeśli wykonanie Produktów następuje w oparciu o wzory dostarczone przez Klienta, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich związanych z takimi wzorami, w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw autorskich.
 5. Jeżeli w ramach Umowy Drukarnia zobowiązana jest do wykonania utworu w rozumieniu Ustawy o Prawach Autorskich, Klient uzyskując Produkty nie nabywa praw do takiego utworu, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.
 6. Drukarnia nie jest zobowiązana do zawiadomienia Klienta o przygotowaniu Produktów do wytworzenia, ani też nie jest zobowiązana zezwolić Klienta na sprawdzenie procesu produkcji, w tym jakości Produktów, w toku ich wytwarzania. Jeżeli jednak Drukarnia wystąpi do Klienta o sprawdzenie przygotowania Produktów, w tym ich jakości, Klient dokona stosownego sprawdzenia i zgłosi ewentualne uwagi. Brak sprawdzenia lub brak uwag uważa się za akceptację procesu produkcji oraz jakości Produktów.

 

VI. Przechowanie produktów

 1. Jeżeli w Umowie postanowiono, że Drukarnia przechowa Produkty, przechowanie odbywać się będzie wg poniższych postanowień.
 2. Przechowanie będzie odpłatne (wg stawek rynkowych dla przechowania rzeczy w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu), chyba że w Umowie wyraźnie postanowiono inaczej.
 3. Drukarnia będzie uprawniona do żądania odbioru Produktów w każdym czasie. W sytuacji, gdyby Klient nie odebrał Produktów w wyznaczonym terminie, Drukarnia uprawniony będzie do oddania ich na przechowanie osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Klienta.

 

VII. Odbiór Produktów

 1. Jeśli nie umówiono się inaczej, Klient odbiera Produkty pod adresem Drukarni.
 2. Produktów następuje w dni robocze w godzinach 9-17.
 3. Datę dzienną odbioru Produktów określi Drukarnia drogą mailową lub w inny sposób.
 4. Wydanie Produktów następuje z chwilą ich wydania Klientowi lub podmiotowi odbierającemu Produkty w imieniu Klienta. Czynności załadunkowe obciążają odbierającego Produkty, chyba że umówiono się inaczej.
 5. Klient zobowiązany jest do zbadania Produktów niezwłocznie. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów, jeżeli nie zawiadomi Drukarni o wadzie w ciągu 5 dni od daty wydania Produktów lub od daty, w której wydanie byłoby nastąpiło, gdyby nie opóźnienie po stronie Klienta.
 6. Jeżeli Klient opóźnie się z odbiorem Produktów, następują skutki takie, jakby odbiór nastąpił w uzgodnionym dniu. Drukarnia w szczególności uprawniona będzie do pobierania opłat za magazynowanie wg punktu 4, a Klient zobowiązany będzie do odbioru Produktów w Drukarni niezależnie od wcześniejszych uzgodnień, co do miejsca dostawy.
 7. Drukarnia może wstrzymać się z wydaniem Produktów do dnia otrzymania zapłaty całej Ceny + VAT, a także otrzymania zapłaty z tytułu przechowania Produktów.

 

VIII. Płatności

 1. Płatności z tytułu Umów dokonane będą w polskim złotym, przelewem bankowym na rachunek bankowy i w terminie wskazanym przez Drukarnię na fakturze VAT.
 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, zapłata całej Ceny + VAT nastąpi przed wydaniem Produktów, wg następującego schematu:
  1. 30% Ceny + VAT tytułem zaliczki w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy;
  2. 70% Ceny + VAT, przed wydaniem, w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia Klienta o dacie dziennej odbioru Produktów.
 3. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Drukarni.

 

IX. Pozostałe postanowienia 

 1. Drukarnia odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeśli członkowi zarządu Drukarni lub osobie na kierowniczym stanowisku w Drukarnia przypisać można winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Drukarnia odpowiada za straty bezpośrednie, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracony zysk, do 15% Ceny netto.
 2. W ramach rękojmi Klient uprawniony jest do żądania wymiany Produktów objętych wadą na wolne od wad.
 3. Jeżeli dojdzie do rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących Klienta, Drukarnia może zatrzymać części Ceny otrzymaną tytułem zaliczki, a także dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
 5. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Drukarni oraz w formie papierowej w siedzibie Drukarni.
 6. Regulamin wchodzi w życie 1 marca 2017r.

 

Pin It on Pinterest