POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Hera Drukarnia Offsetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Markach, ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki, NIP PL1130450848, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000617668, jako administrator danych osobowych wdrożyła i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, wersja PL 4.5.2016) (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 późn. zm.).

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności, by dane były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

W celu ułatwienia wykonania Państwa uprawnień to jest prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Hera Drukarnia Offsetowa sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. możesz skontaktować się pod dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@drukarniaoffsetowa.pl

Poniżej podajemy wszystkie informacje:

  • Kto jest administratorem moich danych?

Jeżeli jesteś naszym klientem administratorem Twoich danych jest Hera Drukarnia Offsetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Markach, ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki, NIP PL1130450848.

  • Z kim możesz się skontaktować?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Hera Drukarnia Offsetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. możesz skontaktować się pod dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@drukarniaoffsetowa.pl

  • Skąd pozyskiwane są moje dane?

Jeżeli zawierasz z nami umowę, jesteś naszym współpracownikiem lub pracownikiem dane podajesz nam sam w związku z zawieraną umową.

  • Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizacji zawartych umów. Jeśli jesteś naszym klientem lub współpracownikiem są to imię i nazwisko, adres, numer NIP. Możemy również otrzymywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu.

W przypadku danych pracowników przetwarzamy tylko dane, wskazane w kodeksie pracy.

  • W jakich celach przetwarzane są dane?

Przetwarzamy Twoje dane głównie w celu wykonania zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Niemniej jednak – będąc przedsiębiorcą – mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym do przetwarzania Twoich danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).

Ponadto – spoczywają na nas jako przedsiębiorcy – obowiązki podatkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  • Komu przekazywane są moje dane?

W celu wysokiej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji Twoje dane mogą być przekazywane:

– dostawcom usług zaopatrujących Hera Drukarnia Offsetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

– dostawcom usług wspierających Hera Drukarnia Offsetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail);

– dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Hera Drukarnia Offsetowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

  • Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Jeśli jesteś naszym klientem wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

  • Czy muszę podać moje dane?

Ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni sprawny kontakt i realizację umowy.

  • Jakie prawa mi przysługują?

Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pin It on Pinterest